Ydelse Pris
Kørekort
Mulighedserklæring
Sygemelding
Medicinliste til udlandsrejse
Frihåndsbrev
Attester, efter tidsforbrug
kr. 500
kr. 500
kr. 500
kr. 300
Fra kr. 500 +moms
500 kr +moms pr. påbegyndt 15 min.